En compliment de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno i de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Colla Castellers de Barcelona incorpora al seu web aquesta apartat de transparència, per tal de facilitar l’accés públic a les següents dades:

  • Estat de comptes Castellers de Barcelona 2014. (.pdf)
  • Estat de comptes Castellers de Barcelona 2015. (.pdf)
  • Estat de comptes Castellers de Barcelona 2016. (.pdf)
Search